Kurumsal Sosyal Sorumluluk Beyanımız

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Beyanımız

Sürdürülebilirlik için Kurumsal Sosyal Sorumluluk Beyanımız
 
Galsan Kurumsal Sosyal Sorumluluk Felsefesi
 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk yönetimi Galsan’ın tüm sistem ve süreçlerinin içerisinde doğal olarak konumlanmıştır. Sahip olduğumuz değerlerin ve ilkelerin bir parçası olarak tüm faaliyetlerimizde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmeyi yönetim anlayışının temel ve değişmez unsurlarından biri olarak kabul ederiz. Bu çerçevede GALSAN ve tüm şirketlerimizin faaliyetlerinde ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini sorumluluk anlayışı içinde yönetmelerini ve toplumu geliştirmeyi öncelikli olarak gündemlerinde tutmalarını bekleriz.
Kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerinin, sürdürülebilir gelişmenin olmazsa olmazları arasında yer aldığına inanan GALSAN, içinde yaşadığı topluma değer sağlamayı temel sorumluluk alanlarından biri olarak görür ve bu çerçevede sosyal adalet, çalışan hakları, çevre ve sanata kadar pek çok alanda sosyal sorumluluk çalışmaları yürütür.
 
SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKAMIZ
GALSAN olarak; Sosyal Sorumluluk içeren projeleri destekler ve takipçisi oluruz. Çevre, sanat, insan hakları, sosyal adaletin sağlanması gibi konularda kaynaklarımızın olanaklarına göre fon desteği sağlarız. Bizimle çalışmak, projeler yapmak, tedarikçimiz olmak, müşterimiz olmak için Sosyal Sorumluluk İlkelerimize uyumlu olmak şartını ararız.
 
İLKELERİMİZ
İnsan Haklarına Saygı
Kurum içinde, çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyiz.
Zorla insan çalıştırma ve insan kaçakçılığına karşıyız.
Herkese eşit ve adil davranırız.
Ulusal, Uluslararası ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranır, tüm yasal düzenlemelere uygun hareket ederiz.
GALSAN olarak tüm çalışanlarımızın insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğuna inanırız. Çalışanlarımız bizim en değerli varlığımızdır ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak ve korumak en öncelikli iş hedefimizdir.
Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz.
Firmamızda kesinlikle çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade etmeyiz.
Örgütlenme özgürlüğü kapsamında çalışanlarımız toplu sözleşme hakkında sahiptir
İstihdam politikamız gereği olarak, işe alım faaliyetlerimizde ırk, cinsiyet, din, ulusal çıkarım, sosyal köken, siyasal fikir, yaş veya özürlülüğe bağlı kararlar vermeyiz.
 
İş Hayatı Uygulamaları
GALSAN olarak, tam ve güvenli ve insana yakışır, iş yoluyla yaşam standartlarının iyileştirilmesi kapsamında, toplumun en geniş anlamda kabul edilen hedeflerinden birine katkıda bulunuruz.
GALSAN’da ücretler ve sosyal haklar; asgari ücret, fazla mesai, yıllık ve sosyal izinler, yasalarca zorunlu kılınan sosyal hizmetler çalışanların ihtiyaçlarına ve yasalara uygun olarak belirlenir.
Çalışma saatleri ve hafta tatilleri ulusal yasalara uygun olarak gerçekleştirilir.
Zorla çalıştırma ya da zorunlu çalıştırma yasaktır. Çalışanlar yasalarca kendilerine tanınan haklara uygun olarak İş sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir.
Çalışanın; çalışma şartlarının sürekli iyileştirilmesi; daha temiz, daha güvenli, ergonomik, kullanışlı olması için yenilikler hayata geçirilir.
Sendikal haklar, toplu sözleşme hakları koruma altındadır
Çalışanlarımız için; iç iletişim kanalları oluşturulmuştur; çeşitli komitelerde temsilleri sağlanmıştır. İşçi temsilcileri görevlerinin gerektirdiği faaliyetleri gerçekleştirirler.
Firma çalışma alanlarımızda İş kazaları, hastalıkları ve yaralanmalarının önlenmesi ve ayrıca acil durumlarla uğraşılması için, personel koruyucu donanımı dahil, gerekli güvenlik donanımı sağlanır.
Kısmi zamanlı ve geçici işçiler ile ayrıca alt sözleşmeli işçiler için eşit sağlık ve güvenlik koruması sağlamaktadır.
Çalışanlarımız İş Sağlığı ve Güvenliği başta olmak üzere Çevre Güvenliği, kişisel veri güvenlikleri, mesleki eğitimler, kişisel gelişim eğitimleri ile desteklenmekte, farkındalıkları sağlanmaktadır.
Yetenek geliştirme, kariyer ilerletme fırsatlarına, eşit ve ayrımcılık yapılmaksızın erişim, her kademedeki ve iş tecrübesindeki bütün çalışanlarımıza sağlanmaktadır.
 
Çevreye Saygı
Çevreye karşı sorumlu iş yapar; ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ile sorumluluklarımızı sistemli olarak yönetiriz.
Çevresel etkileri azaltmak için inovatif uygulamaları ve yatırımları hayata geçiririz.
GALSAN, çevre kirliliğinin önlenmesi amacı ile çevre politikasını uygulamakta ve atıkları çıkış noktalarında ayrıştırarak dönüştürülmek üzere uygun kurumlara yönlendirmektedir.
Su kaynaklarının kirletilmemesi amacı ile atık sularının analizlerini takip ederiz.
Üretimde ve çalışma ortamlarında kullanılmakta olan enerji tüketimini kontrol altında tutarız, takip ederiz.
Tedarik edilen malzeme ve üretim girdilerinde geri dönüşüm gerekliliğine dikkat ederiz; tüm paydaşlarımızdan çevresel etkilerini en aza indirmelerini ve mümkünse olumlu etkiler yaratmasını bekleriz.
Çevreye yönelik ilke ve hedeflerimizi gerçekleştirmek için gerekli teknik, mali ve insan kaynaklarını sağlayarak, çevre dostu teknolojileri tercih ederiz.
 
İş Etiği
GALSAN, tüm paydaşlarından; tüm iş etkinlikleri ve ilişkilerinde en yüksek düzeyde dürüstlük bekler. Yolsuzluğun, rüşvetin, şantajın ve suiistimalin her türlüsü kesinlikle yasaktır.
GALSAN paydaşlarımızın, hiçbir suretle ticari ve kişisel yarar sağlanması adına başka bir şahsın, organizasyonun, politikacının, devlet çalışanının veya makamının davranışını etkilemek için para ve hediye alışverişine tolerans göstermez.
GALSAN; paydaşlarının gizlilik gerektiren kişisel ve ticari haklarını gözetir, gizliliğe önem verir. Paydaşlarımızı hakları için yasalara uymayan, kuruluşu zor duruma sokacak, saygınlığını zedeleyecek her türlü faaliyetten kaçınırız.
GALSAN olarak rekabetin kalite, verimlilik, sektörel büyüme ve maliyetleri düşürmek için gerekliliğine inanır; rakiplerimiz ile adil rekabet koşullarında çalışmak isteriz.
Müşterilerimize sunmuş olduğumuz ürün ve hizmetlerde tarafların haklarını koruyan ve işin sürdürülebilir olarak yapılabilmesini sağlayan şartları oluşturmak için gerçekliğimizi ortaya koyarız.
Ürün ve hizmetlerimizde taahhüt etmiş olduğumuz şartları gerçekleştirir; iş akışlarımızı müşteri şartlarına uygun olarak izlenebilir hale getiririz.
Sosyal Sorumlulukla ilgili değer zincirimizde bulunan tüm paydaşlarımızın toplum ve çevre üzerindeki etkileri ve yasalara olan bağlılıklarını görmek isteriz.

Cookie Policy

Cookies enable you to use the Galsan website and our services more effectively. For detailed information about cookies, you can visit our Cookie Policy.