KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni

GALSAN GRUP
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ
1. Galsan Grup Tanım ve Kapsamı
“Galsan Plastik ve Kalıp Sanayi A.Ş.”
“Pelitli Montaj ve Serigrafi Hizmetleri Ltd. Şti.”Bundan sonra “Galsan Grup” olarak anılacaktır

2. Veri Sorumlusu Hakkında:

Galsan Grup olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan gerçek ve tüzel kişiler dâhil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ve çalışanlarımıza ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK Kanunu) na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVKK Kanunu’nda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda yazıldığı surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

3. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları:

Galsan Grup, müşterileri, çalışanları, potansiyel müşterileri, çalışan adayları, resmî kurum temsilcileri ve çalışanları iş ortakları ve tedarikçilerinden, sayılan kişisel verileri işleyebilmektedir ; Kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, İletişim Bilgisi Lokasyon Verisi, Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi, Meslek ve Çalışılan Yer Bilgisi, Özlük Bilgisi ve Çalışan Performans ve Kariyer Gelişim Bilgisi, Kaza Tutanağı ve Fotoğrafları, Müşteri Bilgisi, Müşteri İşlem Bilgisi, Risk Yönetimi Bilgisi, Çalışan Adayı Bilgisi, Yan Haklar ve Menfaatler Bilgisi, Talep/Şikayet Yönetimi Bilgisi, Fiziksel Mekan Giriş ve Güvenlik Bilgisi, Özel Nitelikli Kişisel Veriler, İşlem Güvenliği Bilgisi, Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi, Pazarlama Faaliyeti Bilgileri müşteri bilgisi, müşteri işlem bilgisi, sağlık bilgisi, performans bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, hukuki işlem ve uyum bilgisi ile pazarlama satış bilgisini ve Galsan Grup tarafından sağlanan ürün/ hizmetler, ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle kişisel verileriniz işlenebilecektir.
Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası , Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları ile Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Toplanan kişisel verileriniz; Galsan Grup tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimizce yapılması, Şirketimiz ve Topluluk Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni ve kullanımı, Galsan Grup Şirketlerimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, planlaması ve icrası ile Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Topluluk Şirketlerine, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

5. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında İşlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

6. Kişisel Veri Sahibinin KVKK Kanunu’ndan Doğan Hakları:

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

– Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

– Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

– Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

– Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

– Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

– 5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

– İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

– Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

KVKK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak Galsan Grup iletişim kanalı olan [email protected] iletişim adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket adresine iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır, ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Şirket tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.

7. Açık Rıza;

Sizler, internet sitemize girerek tarafımıza sağlamış olduğunuz kişisel verilerinizin kanunlara ve işbu 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir şekilde, belirtilen amaçlarla işlenebileceğini bilmekte ve kabul etmektesiniz. Ayrıca işbu 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile Kanun kapsamında yapılması gereken aydınlatma yükümlülüğünün Galsan Grup tarafından yerine getirildiğini, aydınlatma metnini okuduğunuzu, anladığınızı, haklarınızın ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunuzu, konu hakkında aydınlatılmış olarak açık rızanızla, kişisel verilerinizin kanun kapsamında belirtilen amaçlar ile işlenmesine onay verdiğinizi kabul ve beyan etmektesiniz.

Cookie Policy

Cookies enable you to use the Galsan website and our services more effectively. For detailed information about cookies, you can visit our Cookie Policy.